• Contact
  • Newsletter
  • Jobs
  • kurzfilmkino.de
  • Press login
  • DELanguage
banner teaser teaser teaser teaser teaser teaser teaser info

Forgetting Dad

Germany, USA 2008 / Documentary / 84 minutes / Director: Rick Minnich, Matt Sweetwood / Universal